1
Чрез своята политика на сближаване Европейският съюз работи за намаляване на различията както в нивата на и в качеството на живот в европейските “региони”. Тя насърчава действия, целящи да направят европейската територия по-иновативна, по-устойчива и по-приобщаваща, като по този начин се подобрява качеството на
живота на жителите.

По-голямата част от средствата, предназначени за намаляване на тези различия, се управляват на регионално или национално равнище. ЕС вярва, че регионалното развитие може да се подобри и чрез трансгранично сътрудничество или сътрудничество отвъд границите.

Програмата Interreg Europe разполага с бюджет от ЕФРР в размер на 379 млн. евро за периода 2021-2027 г.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация